Contact

Dienstverlening

Over Geld.nl

De wetgever streeft naar eerlijke en transparante financiële markten. Onderdeel hiervan is dat een bemiddelaar de consument inzicht geeft in de diensten welke hij verleent, hoe hij beloond wordt en de hoogte van de beloning voor de verleende diensten.

In dit document vind je informatie over de diensten welke Geld.nl verleent, de wijze van beloning en de hoogte van de beloning.

Welke diensten biedt Geld.nl aan

Geld.nl B.V. is een onafhankelijke intermediair met een vergelijkingssite. Op Geld.nl kan je gratis verzekeringen, hypotheken, leningen en andere financiële producten met elkaar vergelijken. Je maakt zelf, op basis van de door jou ingevoerde gegevens en de daarbij horende resultaten, een keuze voor een aanbieder en product.

Adviesvrij

Geld.nl geeft geen persoonlijk advies. De resultaten van de berekeningen en vergelijkingen zijn gebaseerd op de gegevens welke door jou worden ingegeven.

Omdat wij geen persoonlijk advies geven, ben je zelf verantwoordelijk voor de aanbieder- en productkeuze. Wij wijzen je er nadrukkelijk op dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door jou gemaakte keuzes. Draag er zorg voor dat de ingevoerde gegevens volledig en correct zijn. Dit is in je eigen belang.

Onafhankelijkheid en objectiviteit

Wij zijn volledig objectief en onafhankelijk. Dat betekent dat wij alle beschikbare tarieven, premies en voorwaarden van de financiële producten van verzekeraars en tussenpersonen kunnen vergelijken. Het aanbod bestaat echter niet uit alle verzekeraars en/of financiële instellingen. Verzekeraars en financiële instellingen zijn vrij om de premies en voorwaarden ter beschikking te stellen.

Geld.nl is volledig onafhankelijk. Dit betekent dat geen enkele financiële instelling een aandeel, zeggenschap of invloed heeft op de resultaten van de vergelijkingen en berekeningen.

Op Geld.nl kun je de volgende producten vergelijken:

  • Spaarrekeningen
  • Hypotheken
  • Leningen
  • Schade- en risicoverzekeringen

Beloning - Hoe wordt Geld.nl beloond voor haar diensten?

Geld.nl is een intermediair met vergelijkingssite. Op www.geld.nl kun je als consument gratis en vrijblijvend verzekeringen, hypotheken, leningen en andere financiële producten vergelijken.

Geld.nl ontvangt alleen een beloning van een aanbieder (provisie of een vaste vergoeding) als je een product via Geld.nl afsluit, een offerte aanvraagt of doorklikt naar de website van de aanbieder. De precieze hoogte van de vergoeding kan verschillen per product en per aanbieder.

Beloning Zorgverzekeringen

Als je via Geld.nl een zorgverzekering afsluit, ontvangen wij hiervoor een vergoeding van de verzekeraar of intermediair waarbij je de verzekering afsluit. Soms is dit een eenmalige vergoeding, soms betreft het een doorlopend provisie.

Gemiddeld ontvangen we €13,75 per jaar per premiebetalende verzekerde. We gaan hierbij uit van een gemiddelde polisduur van 5 jaar.

Deze inkomsten gebruiken wij om onze website en modules nog verder te verbeteren en om onze medewerkers te betalen. Zo kunnen wij garanderen dat als je naar ons belt, mailt of chat met een medewerker, je altijd een deskundig antwoord krijgt.

Toezicht

Geld.nl valt als vergelijkingssite onder het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Dit houdt in dat wij een WFT-vergunning hebben. De AFM controleert of wij ons aan de regels houden die zijn vastgelegd in de WFT (Wet Financieel Toezicht). Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op vergelijkingssites. Daarnaast houdt de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) specifiek toezicht op onze zorgvergelijking en dat deze eerlijke verloopt.

Keurmerk Objectief Vergelijken

Geld.nl voldoet ook aan de vereisten van het Keurmerk Objectief Vergelijken. Wij mogen dit keurmerk voeren op onze website. Dit houdt ook in dat deze stichting jaarlijks onze website toets aan de criteria voor het keurmerk.

Geld.nl en de AFM, Kifid en de KvK

Geld.nl heeft een AFM vergunning inzake de Wet Financieel Toezicht (WFT) onder nummer: 12039914.

Geld.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Brabant) onder nummer 52062910.

Indien je een klacht hebt over de inhoud van de productovereenkomst, dien je deze te richten aan de betreffende aanbieder. Indien je klacht door de aanbieder niet naar je tevredenheid wordt opgelost, kun je je richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van Geld.nl, kun je je richten tot Geld.nl. De behandeling van elke klacht zal geschieden middels onze klachtenprocedure. Deze vind je hier: www.geld.nl/informatie/klachten

Geld.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) onder nummer: 300.014480.

Jouw privacy wordt gewaarborgd. Meer informatie vind je in ons privacyreglement.

Welke gegevens worden geregistreerd?

Als je jezelf aanmeldt voor een email nieuwsbrief, deelneemt aan een actie of anderszins gebruik maakt van de diensten welke op de onderdelen van Geld.nl worden aangeboden worden de door jou verstrekte gegevens vastgelegd.

Doel gegevensregistratie

De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Geld.nl enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om je op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om je gerichte aanbiedingen te doen. Je persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van Geld.nl

Links naar andere websites

Op de websites van Geld.nl tref je links aan naar andere websites dan die van Geld.nl. Hoewel de websites van derden met zorg zijn geselecteerd, kan Geld.nl geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik door die organisaties van je gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Surfgedrag

Geld.nl houdt algemene bezoekersstatistieken bij om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers. En om eventuele nieuwe diensten of aanbiedingen te ontwikkelen.

Welke browsers ondersteunt Geld.nl?

Mogelijk werkt Geld.nl niet goed in je huidige browser. Internet Explorer wordt per 1-5-2021 niet meer ondersteund.

De nieuwste versies van onderstaande browsers worden wél actief door Geld.nl ondersteund. Je kunt de nieuwste browserversie gratis downloaden, installeren en vervolgens direct gebruiken:

Gegevensverstrekking aan derden

Geld.nl zal je gegevens, zonder je toestemming niet verstrekken aan derde partijen. In uitzonderlijke gevallen, ongeacht de toestemming daarvoor kan Geld.nl gegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Geld.nl te garanderen.

Recht op inzage

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens heb je recht op inzage in de gegevens die wij over je verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Als hierin onjuistheden staan, heb je ook het recht om deze te laten corrigeren. Heb je een verzoek om inzage of correctie van je persoonsgegevens? Dan kun je hiervoor een e-mail sturen naar Geld.nl. Vermeld in de e-mail in elk geval je volledig naam, voorletters, geboortedatum, adres en eventueel je telefoonnummer. Stuur tevens een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van je verzoek zullen wij binnen 14 dagen contact met je opnemen.

Wijzigingen

Geld.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van Geld.nl.

Vragen

Heb je een vraag of opmerking op het gebied van het privacybeleid van Geld.nl? Neem dan contact met ons op: Geld.nl, Willemstraat 1K, 5611HA te Eindhoven ter attentie van de directie. Je kan ook een e-mail sturen naar service@geld.nl

Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Geld.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Geld.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Geld.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de aangeboden data, informatie en inhoud van de site. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Geld.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws)artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Geld.nl. Geld.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze website, waaronder rentetarieven, antwoorden op vragen, koersen en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Geld.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Geld.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Geld.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website aan haar worden gemeld: service@geld.nl

;